O NÁS

Centrum voľného času organizuje výchovno- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť s deťmi a mládežou v čase mimo vyučovania, vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a a na rozvíjaní talentu, špecifických schopností a tvorivosti detí a mládeže. Centrum voľného času rozvíja špecializované činnosti, programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno- patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, taktiež prispieva k uchovaniu tradícií, ľudových zvykov v regióne, organizuje podujatia pre školy a verejnosť.

Centrum voľného času organizuje a zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť , príležitostnú činnosť vo forme jednorázových a cyklických podujatí, individuálny prístup k deťom a mládeži, spontánnu činnosť, prázdninovú činnosť, semináre, školenia, spolu podieľa sa na organizovaní kultúrno- spoločenských a športových aktivitách v obci Raková.