Otvorenie školského roka 2020/2021 v CVČ

01.09.2020

Milí naši Centráčikovia, činnosť krúžkov v CVČ Raková 140 začína 1.10.2020

Prihlasovať sa môžete:

prihlášku môžete priniesť do kancelárie CVČ Raková (pri pošte) alebo prihlášku spolu s ponukou záujmových útvarov vám rozdajú triedni učitelia na triednických hodinách vo vašej škole. Spolu s rodičmi si vyberiete z ponuky záujmových útvarov a vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesiete opäť do školy triednej pani učiteľke

ponuku krúžkov nájdete na www.cvcrakova.sk/dokumenty  alebo na plagátoch v priestoroch CVČ Raková, ZŠ M. Mravca, CZŠ J. Palárika

informácie o krúžkoch dostanete na telefónnom čísle: 0917974571 alebo osobne v kancelárii CVČ Raková.

Vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať do CVČ najneskôr do 27.09.2020

Vzdelávací poukaz vydáva žiakovi škola.

Vzdelávací poukaz môžete použiť aj na záujmovú činnosť v CVČ Raková. Podpísaný vzdelávací poukaz môžete priniesť opäť do školy alebo do kancelárie CVČ Raková.

    Tešíme sa na vás!